Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку

Освіта для сталого розвитку тісно пов’язана із життям кожного з нас і нашим майбутнім. Основним її завданням є засвоєння дітьми, а через них — і батьками та самими педагогами, надзвичайно важливих навичок екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки, без якої неможливе створення та існування такого суспільства, яке сьогодні засобами комфортного існування з любов’ю створює таке саме комфортне майбутнє для наступних поколінь.

Що таке освіта для сталого розвитку?

Освіта для сталого розвитку базується на фундаментальному припущенні, що людство має радикально змінити сучасний хід економічного,екологічного і соціального розвитку для забезпечення здорового та якісного життя нинішніх та майбутніх поколінь. Головною метою освіти для сталого розвитку є:

формування мислення, орієнтованного на стале майбутнє та відповідні  смисложиттєві цінності і пріоритети .Сталий розвиток особистості  включає-поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освідченної соціально активної особистосиі,яка має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують готовність до соціально- відповідальної поведінки і безперервної освіти.

Традиційна освіта не спроможна вчасно реагувати на гострі проблеми та повною мірою задовольняти потреби сьогодення, оскільки:

– лише перелічує проблеми і не націлена на їх розвязання.

– не дає змоги осягнути системну картину світу,оскільки більшість  дисциплін  викладається відокремлено .

– не спрямована на вивчення та практичне розв язання місцевих проблем.

– суспільство розвивиється швидкими темпами, тому знання часто застарівають ще до закінчення терміну навчання.

Освіта для сталого розвитку в навчальному процесі передбачає такі зміни:

для  педагогів – це перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання  практичного досвіду;

для дітей – це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного осмислення;

– для адміністрації закладу – це зміни у використанні ресурсів закладом, впровадження принципів сталості та демократизації в управлінні, налагодження діалогу із зацікавленими групами населення.

Сутність освіти для сталого розвитку визначають такі виховні принципи:

– можливість дітьми висловлювати та відстоювати власну точку зору

-мислити критично

-вчитися працювати у команді, домовлятися та поважати демократичні рішення

-бути толерантним  та відповідальним

-бути відкритим для навчання та самонавчання

– вміти приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті.

 

Який же слід очікувати результат від впровадження освіти для сталого розвитку?

Загальна культура молоді і педагогів у питаннях прородозбереження, регуляції відносин у суспільстві значно покращиться, якщо система навчання та виховання в інтересах сталого розвитку зможе забезпечити культурологічний підхід до формування змісту випереджаючої освіти як цілісного педагогічного процесу з постійним підвищенням суспільної домінанти сталості у системі Природа-Суспільство-Людина.

Отже, на сьогодні концепція сталого розвитку є провідною стратегією  подальшого розвитку освіти, яка є рушійною силою для реалізації необхідних суспільних змін. Розумної альтернативи сталого розвитку немає і весь освітянський простір  робить певні кроки для переходу на нову  стратегію розвитку освіти.

Наш час – це ера цивілізації, епоха організаційих та інформаційних технологій, епоха технічної культури, епоха відповідального, дбайливого ставлення до довкілля та здоровя люддини. Новому періоду розвитку людства має відповідати нова філософія освіти, нові системи, нові моделі  навчання. Сталість відіграє тут генералізуючу роль, оскільки включає в себе основні положення, системність визначення цілей, цінностей, пріоритетів та стратегії розвитку сучасної цивілізації.

Сталий розвиток – це стабільний, спрямованний, збалансованний розвиток економічної, соціальної сфер при раціональному використанні екологічних ресурсів. Поняття сталості передбачає  створення умов для розповсюдження такого підходу до життя, коли розвиток суспільства спрямованний забезпечувати потреби нинішніх поколінь без втрат для майбутніх поколінь забезпечувати свої власні потреби. Стале суспільство – це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь, характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються  його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення.

Ключовими завданнями сталого розвитку є:

-забезпечення випереджаючого розвязання проблем соціального та духовного розвитку;

-узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистеми;

-збереження і відновлення природних  екосистем та їхньої здатності до самовідтворення.